Tuyển dụng đào tạo vệ sĩ - bảo vệ

Ngày tạo: 18/07/2018 02:41:14
Lượt xem: 408

Từ khi thành lập đến năm 2010 Công ty CPDV bảo vệ CHC đã tuyển chọn và đào tạo nhân viên bảo vệ, vệ sĩ với trên 6.800 học viên.