Bảo pháp

Ngày tạo: 18/07/2018 02:41:14
Lượt xem: 545

Hoạt động bảo đảm quyền lợi hợp pháp của khách hàng đối với các tài sản đang có tranh
chấp về trình tự pháp luật, các hoạt động hỗ trợ cơ quan tư pháp, thi hành án khi thu hồi, bảo vệ tài
sản theo các phán quyết của cơ quan tòa án, cơ quan thi hành án của nhà nước.

Dịch vụ khác