Bảo giới

Ngày tạo: 26/07/2018 04:40:50
Lượt xem: 576

Bảo đảm an toàn theo giới hạn đối với khách hàng là các cá nhân, nghệ sĩ nổi tiếng, người của công chúng, doanh nhân, doanh ghiệp khi tham dự hoạt động xã hội được ấn định về thời gian tổ chức, địa điểm, thành phần tham dự.

 

Dịch vụ khác